Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

impatient
18:23
7072 a334 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaPaseroVirus PaseroVirus
impatient
18:23
impatient
18:23
9064 d7ab 500
Reposted frompiehus piehus viaPaseroVirus PaseroVirus
impatient
18:22
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
impatient
18:22
Reposted fromFlau Flau viaaffia affia
impatient
18:22
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
impatient
18:21
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
impatient
18:21
7081 1395
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
impatient
18:20
6936 51b3 500
Reposted fromSanthe Santhe viaaffia affia

September 19 2018

impatient
16:49
8020 d8ba
impatient
16:49
16:49
impatient
16:49
impatient
16:49
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viapsychicdevil psychicdevil
impatient
16:48
8940 6357 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsychicdevil psychicdevil
impatient
16:48
impatient
16:47
9120 cfe5 500
Reposted frompesy pesy viasweetchocolate sweetchocolate
impatient
16:47
4113 6265
Reposted fromonlyman onlyman viasweetchocolate sweetchocolate
impatient
16:47
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viagosialap gosialap
impatient
16:46
Reposted fromFlau Flau viabirke birke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl